một vài sơ đồ

máy lọc nước


B.I - DÒNG CƠ BẢN RO

1. Sơ đồ điện

2. Sơ đồ hệ thống

B.II - DÒNG NÓNG - NGUỘI, NGUỘI - NGUỘI

1. Sơ đồ điện

2. Sơ đồ hệ thống:

B.III - DÒNG NÓNG - LẠNH

1. SƠ ĐỒ ĐIỆN

2. sơ đồ hệ thống

B.IV - DÒNG NÓNG - NGUỘI - LẠNH

1 . SƠ ĐỒ ĐIỆN

2. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG