video Hướng dẫn

Xử lý chảy nước

Video này giúp các bạn định hướng được trình tự kiểm tra vị trí chảy nước
để tìm ra nguyên nhân và khắc phục.

1. CHẢY NƯỚC ĐẦU VÒI

HD - XỬ LÝ CHẢY NƯỚC

HD - XỬ LÝ KIỂM TRA Y ĐỒNG

2. CHẢY NƯỚC trong máy

XỬ LÝ MÁY CHẢY NƯỚC DÒNG B-C-F

HD THÁO BÌNH LẠNH

XỬ LÝ CHẢY NƯỚC
TRONG MÁY

XỬ LÝ TƯƠM NƯỚC
BÌNH LẠNH

KIỂM TRA MÁY ÚP BÌNH, MÁY HÚT BÌNH