video Hướng dẫn

Xử lý phần làm lạnh


1. LÀM LẠNH BẰNG CHIP

2. LÀM LẠNH BẰNG BLOCK

  • Ở phần này, chúng ta có hướng dẫn điều chỉnh thêm độ lạnh khi khách hàng yêu cầu,

  • Tuy nhiên lưu ý không nên quá lạm dụng có thể gây tươm nước bình lạnh, nặng hơn là đóng đá bình lạnh không lấy nước được.

  • Ngoài ra còn một số tình trạng như block chạy liên tục hoặc không chạy.

HƯỚNG DẪN
ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ

HƯỚNG DẪN
THÁO BÌNH LẠNH

XỬ LÝ
THAY PHIN, THAY CÁP

XỬ LÝ MỚI LẮP MÀ BLOCK KHÔNG HOẠT ĐỘNG

XỬ LÝ TÌNH TRẠNG NƯỚC ĐÃ LẠNH NHƯNG BLOCK CHẠY HOÀI KHÔNG NGẮT